Neurofaglige Kurser

Center for Erhvervet Hjerneskade

Formålet med de neurofaglige kurser:
De neurofaglige kurser består af to forløb: Rehab I og Rehab II. Uddannelsen henvender sig til alle faggrupper, der udover den faglige grunduddannelse har behov for følgende specifikke kompetencer for at løse opgaven med målgruppen:

  • En generel viden om den raske og skadede hjerne, samt viden om de særlige fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, der følger efter en hjerneskade.
  • Kompetencer i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, hvor indsatsen tilrettelægges, gennemføres og dokumenteres ud fra en målrettet tidsbestemt samarbejdsaftale med borger og eventuelle pårørende.
  • Viden om rehabilitering af hjerneskadede, set fra egen faggruppe, samt en overordnet viden om de andre samarbejdende faggruppers kompetencer, så størst mulig relevant tværfaglig samarbejde kan finde sted.
  • Overordnet viden om andre sektorers ressourcer og muligheder.
  • Kompetencer i at give og modtage feedback, lave faglige observationer og beskrivelser, der altid tager udgangspunkt i anerkendelsen af borgerens eget ønske for et selvstændigt og menings fuldt liv.
  • Viden om organisationen Center for Erhvervet Hjerneskade og det netværk den indgår i.

Der undervises i fagspecifikke emner som hjerneskade, afasi, epilepsi, psykiatri, dysfagi, sanser, neuropædagogik mv. og i mere generelle emner inden for handicapområdet som brugerindflydelse, selvbestemmelse og autonomi, lovgivning mv. Undervisningen er tilrettelagt med fokus på de særlige problemstillinger, der gør sig gældende for netop CEHs målgruppe. Den neurofaglige uddannelse udvikles i takt med den generelle udvikling af viden inden for hjerneskadeområdet.