Visitationsprocedure

Lions Kollegiets bo- og rehabiliteringstilbud

Alle borgere, der visiteres til Lions Kollegiets bo – og rehabiliteringstilbud skal vurderes ud fra det skriftlige materiale og et personligt møde for gensidig vurdering af, om et ophold i bo – og/eller rehabiliteringstilbuddet er hensigtsmæssigt for den pågældende borgers behov og udvikling. Dette kan kun fraviges, hvis borgerens behov åbenlyst ikke kan håndteres og tilgodeses i botilbuddet.
Overordnet set følger visitationsproceduren i Lions Kollegiets bo – og rehabiliteringstilbud de anbefalinger til visitation, som er beskrevet i

”Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade” Sundhedsstyrelsen 2011:
”Visitation af personer med erhvervet hjerneskade til de forskellige rehabiliterings-tilbud bør være baseret på en samlet, interdisciplinær vurdering af personens funktionsevne, sociale faktorer og livssituation i øvrigt. Samtidig bør visitationen inddrage hensynet til de ofte komplekse og individuelle symptomkombinationer, som er forbundet med erhvervet hjerneskade. Derudover gennemgår personerne ofte et forløb, hvor funktionsevnen og dermed rehabiliteringsbehovet ændrer sig. Det er derfor nødvendigt, at behovet revurderes jævnligt for at sikre, at personen visiteres til og modtager de korrekte rehabiliteringstilbud på alle tidspunkter i forløbet. Dette gælder både under indlæggelse på sygehus og efter udskrivelse i kommunalt regi ”.

Visitationsproceduren skal sikre:

  • At borgeren som visiteres tilhører tilbuddets målgruppe og som vurderes at kunne profitere af et ophold og de ydelser, der tilbydes i Lions Kollegiets bo – og rehabiliteringstilbud.
  • At sikre samarbejdet med relevante myndigheder og borgeren om visitationen.