Brugerrådet på Lions Neurocenter består af fem brugerrepræsentanter, som vælges ved direkte valg blandt alle kollegiets brugere. Formålet med brugerrådet er at skabe et hørings- og dialogforum, hvor brugerne har mulighed for at blive orienteret og hørt samt drøfte spørgsmål vedrørende emner der har betydning for brugernes hverdag.

Afdelingsråd og aktivitetsudvalg på Lions Neurocenter

Hver boafdeling har deres eget afdelingsråd, som omfatter brugerne på afdelingen.  Det tilstræbes, at der holdes månedlige afdelingsrådsmøder hhv. hus/etagemøder på hver afdeling på både Lionshus og Verahus. hvor man drøfter alt fra fester, indretning af afdelingen, arrangementer, aktiviteter, orientering fra udvalg til politik og ansættelse af medarbejdere.

Ole Bjørn Mogensens Legat

Fundats: "Legatet skal administreres af beboerrådet i samarbejde med aktivitetsudvalget på Lions Neurocenter.
Legatets midler skal over en årrække, hvis længde besluttes af beboerrådet og Aktivitetsudvalget, anvendes til tilskud til underholdning og aktiviteter for beboerne på Lions Kollegiet.
Der skal endvidere af legatets midler kunne ydes tilskud til ferierejser for mindrebemidlede beboere på Lions Neurocenter."