Det betyder at:

 • At niveauet af aktivitet skal tilpasses den enkelte beboeres behov, potentialer og ønsker 
 • At beboeren skal være så selvbestemmende i eget liv som muligt
 • At beboeren deltager i samfundet og i sociale fællesskaber i overensstemmelse med egne ønsker.

Målgruppen

Målgruppen for hverdagsrehabilitering på Lions Neurocenter er borgere med erhvervet hjerneskade.

Det er borgere, det har været igennem et rehabiliteringsforløb, enten internt i centeret eller hos eksterne samarbejdspartnere. Fælles er, at borgerens potentialer er afdækket og realiseret, således at borgeren har opnået et forholdsvist stabilt funktionsniveau.

Hvad kan brugere og beboere i fase 4 forvente af os ?

 • At den hverdagsrehabiliterende indsats tager udgangspunkt i indsatsmål fra myndighed (VUM).
 • At der altid foreligger en baggrundsbeskrivelse samt en pædagogisk plan, der bliver opdateret løbende og mindst én gang årligt i forbindelse med et handleplansmøde.
 • At der altid foreligger struktureret og relevant dokumentation for den daglige indsats. Det skal understøtte arbejdet med handleplaner.
 • At der altid forligger en struktureret døgnplan/aktivitetsplan for beboer/bruger, som tager udgangspunkt i indsatsmålet, samt beboerens/brugerens ønsker og behov.
 • At den hverdagsrehabiliterende indsats for beboer/bruger er funderet i en fælles neuropædagogisk tilgang, som understøttes af en fast struktur og faste aftaler, som alle medarbejdere følger.
 • At vi har en anerkendende, respektfuld og faglig tilgang til beboerens selvstændighed og selvbestemmelse.
 • At der løbende er dialog med forventningsafstemning og tilpasning af indsatsen blandt alle parter omkring beboeren/brugeren. 

Faglig tilgang til Hverdagsrehabilitering

Rehabiliteringstilgang

Rehabiliteringstilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at genvinde, udvikle eller vedligeholde funktionsevne. Formålet er at opnå rehabilitering. 

 • En neuropædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på hjernens funktion. Formålet er at give beboeren/brugeren mulighed for at trække på sine stærke sider inden for områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion. 
 • En kommunikationspædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at anvende alle 
 • tilgængelige kommunikationsformer i kommunikationen med den enkelte. Formålet er, at den enkelte forstår og bliver forstået. 
 • En sanseorienteret tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at stimulere en eller flere sanser. Dette være sig alt fra at skærme beboeren, tilpasse lyd, lys og lignende. Formålet er at fremme beboerens/brugerens velbefindende og dermed ofte også funktionsevne.  
 • Den sundhedsfaglige tilgang har fokus på beboernes/brugerens sundhed og trivsel. Beboerne/brugerne har som udgangspunkt flere komplekse sundhedsfaglige problemstillinger. Dermed har de et omfattende behov for pleje og omsorg. Fokus ligger på høj sundhedsfaglig kvalitet i de komplekse sundhedsmæssige opgaver fx medicingivning, sondeernæring etc.