Organisering af det sundhedsfaglige område

I Lions Neurrocenter er der ansat 2 sygeplejersker og en Centersygeplejerske

Sygeplejerskerne er fordelt på hvert botilbud (Verahus og Lionshus), hvor de har den daglige sparring med personalet i sundhedsfaglige spørgsmål, samt udfører sygeplejeopgaver i samarbejde med personalet.

Centersygeplejersken har det overordnede ansvar for, at kvalitetsudvikle og kvalitetssikring det sundhedsfaglige område i hele centeret. Dette sker i tæt tværfagligt og monofagligt samarbejde med centerledelsen, afdelingsledelsen, plejepersonalet, terapeutgruppen og de øvrige sygeplejersker.

Da de sundhedsfaglige tilbud vægtes højt, har vi et samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, herunder ernæringsdiætister, speciallæger, og tværsektorielle specialister mv. for at sikre borgerens individuelle sundhedsfaglige problemstillinger løses på den mest optimale måde.

Samarbejde med læger

Alment praktiserende læge:
Alle brugere har ret til selv frit at vælge praktiserende læge.
På Lionshus er der et tæt samarbejde med en af områdets praktiserende læger, som har særligt interesse for rehabilitering af erhvervet hjerneskade, og som fungerer som sparringspartner og konsulent for ledelse og medarbejdere på Lions Kollegiet. Derudover holder lægen åben konsultation på Lions Kollegiets matrikel en gang ugentligt, for de brugere, som er tilmeldt lægeklinikken.

Psykiater:
På Lionshus er der tæt samarbejde med psykiater, som fungerer som konsulent i psykiatriske spørgsmål. Al kontrol og opfølgning vedr. psykiatriske problematikker foregår på Lionshus matrikel.
På Verahus er der ligeledes et tæt samarbejde med privatpraktiserende psykiater, som varetager kontrol og opfølgning af egne patienter på Verahus’ matrikel.

Neurolog:
På Lionshus og Verahus er der tæt samarbejde med en neurolog fra Rigshospitalet, som udfører neurologiske speciallægekonsultationer på de respektive matrikler.

Mål for det sundhedsfaglige område

  • At brugernes sundhedsmæssige behov til enhver tid tilgodeses
  • At sundhed og forebyggelse er integreret i det daglige arbejde med brugerne.
  • At den sundhedsfaglige standard lever op til gældende krav
  • At de sundhedsfaglige ydelser bygger på nyeste viden

Sundhedsfaglige ydelser

Brugerrettede opgaver:

  • Kontaktpersoner udarbejder sundhedsfaglige planer for de enkelte brugere
  • Medicinansvarligt personale sikrer medicinhåndteringen hos de enkelte brugere
  • I de enkelte afdelinger udføres sundhedsfaglige brugerrettede opgaver i samarbejde med afdelingernes sundhedsfaglige personale
  • I samarbejde med sygeplejekonsulent og kontaktpersoner og/eller afdelingernes sundhedsfaglige personale sikres, at der bliver fulgt op på kontrol for kroniske sygdomme

Pårørenderettede opgaver:

  • Sygeplejerskerne yder vejledning og rådgivning i samarbejde med brugerens kontaktperson